Политика за поверителност

От 25 май 2018 г. в Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Настоящата политика по защита на личните данни определя правилата по отношение защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни от „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД.

 

1. Как и защо използваме Вашите лични данни

1.1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме Вашите лични данни, за да предоставяме услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

-          установяване на Вашата самоличност;

-          управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги;

-          изготвяне на предложение за сключване на договор;

-          извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

-          изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които използвате при нас;

-       уведомление за всичко свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, и др.

1.2. За изпълнение на законови изисквания

Ние обработваме Вашите лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например:

-        предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

-        предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679;

-        задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

-        предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите нормативни актове.

1.3. След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

-       изготвяме подходящи за Вас оферти за услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши предпочитания.

 

2. Ваши данни, подлежащи на обработка

2.1. Данни за идентификация:

-          трите имена, единен граждански номер, номер на лична карта/задграничен паспорт, постоянен адрес за сключване на договор;

-          пол и възрастова група.

2.2. Други данни

-          информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

-           електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

-           данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

-           информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация, във връзка с плащанията направени към „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД;

-            друга информация:

-            данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството и мобилни приложения;

-            информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

-           други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява;

-           данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница на

„Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД или друга подобна услуга);

-          данни, предоставени при промоционални кампании, организирани от „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД, включително и чрез социалните мрежи.

 

3. Способи за защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. Издадена е Инструкция за обработване на лични данни, която е задължителна при работа с лични данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, пароли за достъп и др.

 

4. Изтриване на Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след приключване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие.

Моля, да имате предвид, че няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат съхранявани от „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на тези данни. За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате, сайта ни или просто данните ни за контакт.

 

5. Оттегляне на съгласие

Предоставеното от Вас съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД. В случай, че оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

6. Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване, като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания.

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случаи ние оставаме отговорни за сигурността на вашите данни.

6.1.  Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни).

Лица, обработващи данни от името на „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД

-        пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

-          лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

-          наши партньори от страни от ЕС;

-          банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас.

6.2. Лица, обработващи данните от свое име

-          компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съд, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

-          доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на услуга, се подписва с електронен подпис.

6.3. Трансфер на лични данни към трети държави

„Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

Ако по Ваше искане се налага трансфер на лични данни до трета държава, „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД описва възможните рискове за трансфера, в случай че липсва решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

7. Кога „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД действа и като обработващ лични данни за услуги на свои партньори

В някои ситуации, ние обработваме Ваши лични данни за услуги, които предоставяме като ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ на трети лица. В тези случай, „Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД  действа по възлагане от съответния ТУРОПЕРАТОР и обработва данните Ви съгласно неговите правила и изисквания, при предприемане на всички необходими технически и организационни мерки за защита на данните.

„Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД е застрахователен агент на ЗАД „Армеец“, застрахователно дружество регистрирано по законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 121076907.

Като представител на дружеството предлагаме от тяхно име застраховки, като за целта обработваме Ваши данни, изрично посочени в заявленията и договорите за съответната услуга, както и в изричните информационни документи за защита на личните данни, които Ви се предоставят в момента на сключване на сделката и са част от съответния комплект документи.

Повече информация за начина, по който ЗАД „Армеец“ обработват лични данни като администратор, можете да откриете тук:

http://armeec.bg/bg/about_us/gdpr

 

8. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

8.1. Право на информация

Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

8.2. Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

8.3. Право на изтриване

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание.

Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

8.4. Право на ограничаване на обработването  

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

-        оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

-        повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

-          сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.

8.5. Право на възражение

В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

8.6. Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

8.7. Право на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг поради наш легитимен интерес

Когато обработваме лични данни поради наш легитимен интерес, за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

 

9. Компетентен надзорен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни,

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел: 02 9153518

Уебсайт: http://cpdp.bg

 

10. Изменения на политиката за защита на личните данни

„Ди енд Ес Премиум Травъл“ ООД  може да изменя своята Политика за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на уебсайта си.

 

+359 897 813 925
Свържете се с наш експерт